Signalling & Control d.o.o.

 

Preduzeće za inženjering Signalling & Control d.o.o., osnovano je 11.10.2006. godine. Direktor i vlasnik preduzeća je Dr. Dejan Lutovac, dipl.el.inž.

Preduzeće poseduje licence Ministrarstva gađevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, i to:

 • P141E4 - Prjekti upravljanja, automatika, merenje i regulacija za javne železničke infrastrukture sa priključcima i
 • I141E3 - Izvođenje telekomunikacionih mreža i sistema za javne železničke infrastrukture sa priključcima.

Preduzeće poseduje i licencu  Direkcije za Železnice Rublike Srbije za:

 • Održavanje železničkih signalno-sigurnosnih sistema

Pored projektovanja i izvođenja radova preduzeće je učestvolavo i u tehničkim pregledima (u cilju puštanja u saobraćaj i dobijanja upotrebne dozvole Ministarstva) signalno-sigurnosnih i telekomunikacionih uređaja na sledećim projektima:

 • Rekonstrukcija Južnih delova infrastrukturnih objekata železničkih pruga Republike Srbije ukupne dužine 46.497 m, u okviru razvoja evropskog koridora 10:
  •  Deonica: Vinarci Đorđevo (objekat 2.2.1) od km. 282+285 do km. 297+300, dužine 15.015 m
  • Deonica: Vranjska Banja (ulaz) Ristovac (ulaz) (objekat 2.2.2) od km. 347+612 do km. 365+335, dužine  17.723 m. 
  • Deonca: Bujanovac Bukarevac (objekat 2.2.3) od km. 373+352 do km. 387+111, dužne 13.759 m.                       
 • Rekonstrukcija glavnom opravkom železničke pruge Resnik (izlaz) Valjevo (izlaz) od km. 0+425 do km. 78+050 dužine 77.625 m u okviru železničke magistrale (Beograd) Resnik - Vrbnica - Granica sa Crnom Gorom (km. 0+000 do km. 287+438, ukupne dužine 287.438 m.).
  • Deonica: Resnik (izlaz) - Vreoci (izlaz) od km. 0+425 do m. 37+836,11, dužine 37.411,11 m;
  • Deonica; Vreoci (izlaz) - Valjevo (izlaz) od km. 37+863,11 do km. 78+050, dužine 40.186,89 m.

Osnivna delatnost preduzeća je: razvoj, proizvodnja, instalacija, testiranje, puštanje u saobraćaj i održavanje signalno-sigurnosnih i elektronskih uređaja sa sistemom za dijagnostiku sa pratećim softverom.

Preduzeće je izvršilo projektovanje, razvoj, proizvodnju, sertifikaciju, isporuku i ugradnju sopstvenih proizvoda i sistema u oblasti železničke signalizacije, od kojih su najznačajniji:

1. EI – Elektronska postavnica, elektronski stanični signalno-sigurnosni uređaj, koji obezbeđuje saobraćaj u železničkoj stanici i na području između stanica (APB i privola) i poseduje nivo integriteta sigurnosti SIL4 u skladu sa CENELEC železničkim standardima;

2. EMMI – Elektronski nadzorno-upravljački sistem za elektrorelejne stanične signalno-sigurnosne uređaje na železnici;

3. EAC – Elektronski brojač osovina sa detekcijom kontinuiteta šina, koji obezbeđuje detekciju vozila na koloseku i poseduje nivo integriteta sigurnosti SIL4 u skladu sa CENELEC železničkim standardima;

4. ELC - Electronski putni prelaz, koji vrši obezbeđenje saobraćaja na putnim prelazima u nivou i poseduje nivo integriteta sigurnosti SIL4 u skladu sa CENELEC standardima.

5. EŠK – Elektronski Šinski Kontakt - jednostruki, duplirani (sigurnosni) ili duplirani (raspoloživi), za potrebe punktualne detekcije železničkih vozila.

6. EMUMZ – Elektronski mobilni uređaj međusignalne zavisnosti (uprošćeni stanični uređaj), koji obezbeđuje saobraćaj u železničkoj stanici i poseduje nivo integriteta sigurnosti SIL4 u skladu sa CENELEC železničkim standardima;

7. EGS – Elektronski sistem grejanja skretnica, koji predstavlja savremeni elektronski sistem automatike za grejanje skretnica sa mogućnošču automatskog uključenja/isključenja u zavisnosti od spoljnih uslova;

8. Elektronski moduli za signalno-sigurnosne i elektronske uređaje (indikacioni panoi, blinkeri, elektronski strujni detektori, klasični i sigurnosni tajmeri, elektronski termostati, relejni moduli, interfejsni moduli, prenaponski moduli, GSM moduli, itd.).

Za sve sigurnosne sisteme korišćeni su sigurnosni računari najvišeg nivoa integriteta sigurnosti SIL4, Nemačke kompanije "HIMA Paul Hildebrandt GmbH". Za EI, EMMI, EAC, ELC, EŠK i EMUMZ su dobijene dozvole za korišćenje proizvoda na mreži Železnica Srbije, od strane ovlašćenog organa - Direkcije za Železnice Republike Srbije.

Do sada je realizovano i pušteno u rad šest EMMI sistema za sledeće železničke stanice (osigurane elektro-relejnim signalno-sigurnosnim sistemom tipa SpDrS64-JŽ, proizvođača Siemens AG, Nemačka):

 • Mala Krsna,
 • Novi Beograd,
 • Batajnica,
 • Nova Pazova,
 • Stara Pazova,
 • Golubinci.

Još dva EMMI sistema su isporučena, ugrađena i ispitana na terenu, a uskoro se očekuje njihovo puštanje u rad za sledeće stance:

 • Vrčin,
 • Jajinci.

Elektronski putni prelaz ELC je isporučen, ugrađen i pušten u rad na sledećim putnim prelazima:

 • Kozaračka ulica, Pančevo, u km. 1+601, železničke pruge Industrijskog Koloseka Rafinerije Nafte Pančevo, "Gasprom Njeft" - NIS, Srbija. Isporučena oprema i izvršen FAT;
 • Vojvođanska ulica, Pančevo, u km. 1+270, železničke pruge Industrijskog Koloseka Rafinerije Nafte Pančevo, "Gasprom Njeft" - NIS, Srbija. Isporučena oprema i izvršen FAT;
 • Banja Koviljača, u km. 56+521 glavne železničke pruge Ruma - Šabac - Raspiunica Donja Borina - državna granica - (Zvornik Novi), Infrastruktura Železnice Srbije;
 • Stražara 104-2 u Subotici, km. 127+238 glavne železničke pruge Subotca - Bogojevo - državna granica (Erdut), Infrastruktura Železnice Srbije;
 • Stražara 104 u Subotici, km. 126+741 glavne železničke pruge Subotca - Bogojevo - državna granica (Erdut), Infrastruktura Železnice Srbije;
 • Međurovo, u km. 250+066, glavne železničke pruge Beograd - Mladenovac - Lapovo - Niš - Preševo - državna granica, Infrastruktura Železnice Srbije;
 • Brasina, u km. 66+207 glavne železničke pruge Ruma - Šabac - Raspiunica Donja Borina - državna granica - (Zvornik Novi), Infrastruktura železnice Srbije;
 • Kovinski u Pančevu, km. 2+231, industrijske železničke pruge Rafinerije nafte Pančevo, NIS;
 • Beograd na vodi, Beograd, km. 0+411, glavne železničke pruge Beograd - Beograd Donji Grad - Beograd Dunav, Železnice Srbije;
 • Alibunar u Alibunarau, u km. 48+705, glavne železničke pruge Pančevo - Vršac, Železnice Srbije;
 •  Veliki Crljeni, Vreoci, u km. 26+700 dvokolosečne industrijske železničke pruge TENT Obrenovac - Vreoci, EPS;
 • Bulevar Boris Trajkovski, Skoplje, u km. 0+536 industrijske železničke pruge Cementare USJE, Skoplje, Bivša Jugslovenska Republika Makedonija;
 • Stražara 1 u Subotici, km. 129+545, glavne železničke pruge Vinkovci-Bogojevo-Sombor-Subotica, Železnice Srbije.

Preduzeće je kao koopreant izradilo 15 elektronskih putnih prelaza tipa LCLC-DL2000 (Siemens AG/Siemens doo) i učestvovalo u njihovom ispitivanju, puštanju u rad i održavanju.

Do sada su isporučeni i pušteni u rad sledeći EŠK uređaji:

 • 116 duplih EŠK uređaja, u sigurnosnoj konfiguraciji 2 od 2 za uključne i isključne elemente elektro-relejnih putnih prelaza, za Železnice Srbije.
 • 26 u funkciji kratkih šinskih kola - AFI kola, odnosno 80 m kontakata, za Železnice Srbije.
 • više jednostrukih EŠK uređaja, kao uključni i isključni elementi za elektronski putni prelaz ELC.

Elektronski brojač osovina EAC je ugrađen u okviru sitema osiguranja putnog prelaza u Velikm Crljenima,Vreoci, u km. 26+231 na dvokolosečnoj industrijskoj železničkoj pruzi TENT Obrenovac - Vreoci, EPS.

U okviru poslovno-tehničke saradnje sa preduzećem Siemens d.o.o. Beograd, koja je pored inženjeringa, obuhvatala i kooperantsko projektovanje, proizvodnju, testiranje, isporuku, ugradnju, ispitivanje na terenu, puštanje u rad i održavanje signalno-sigurnosnih uređaja za železnicu, realizovani su sledeći uređaji:

1. Ekonomični kompjuterski putni prelaz tipa LCLC-DL2000,
2. Dugo elktronsko frekventno šinsko kolo tipa LFTC-DL2000,
3. Kratko elektronsko frekventno šinsko kolo tipa SFTC-DL2000
4. Sistem za dijagnostifikovanje redovnih događaja, smetnji i kvarova za ekonomični kompjuterski putni prelaz   LCLC-DL2000.

U okviru kooperantske saradnje sa Siemens d.o.o. Beograd, realizovani su brojni ugovori, po sistemu ključ u ruke, u oblasti osiguranja putnih prelaza sa sistemima za dijagnostifikovanje redovnih događaja, smetnji i kvarova za: Železnice Srbije, industrijske železničke pruge (Cementara "TITAN Kosjerić"), potrebe Siemens AG, Braunschweig, Nemačka i potrebe Siemens AG, Austrija. Takođe je isporučen i ugrađen veliki broj frekventnih šinskih kola, u okviru navedenih projekata kao i kroz posebne isporuke, za potrebe navedenih klijenata. Ukupno je realizovano 15 sistema za osiguranje putnih prelaza i oko 300 elektronskih frekventnih šinskih kola tipa FTC-DL2000.

Preduzeće ima dugogodišnju ugovornu poslovno-tehničku saradnju sa relevantnim domaćim preduzećemima u cilju kompletne realizacije projekata po sistemu ključ u ruke, koja obuhvata kooperantsku saradnju na proizvodnji, testiranju, isporuci, ugradnji, ispitivanju na terenu, puštanju u rad i održavanju signalno-sigurnosnih uređaja za železnicu.

Preduzeće poseduje sertifikat sistema kvaliteta ISO9001:2015 i primenjuje se Politika kvaliteta.

Preduzeće je zainteresovano za uzajamno korisnu saradnju sa preduzećima iz zemlje i sveta u cilju plasmana elektronskih signalno-sigurnosnih uređaja za železnice u regionu i ostalim zemljama sveta.

 

Copyright © 2021. Signalling&Control